Dan Johansson

TitelProfessor i nationalekonomi
Telefon: 070-9764423
E-post: dan.johansson@huiresearch.se
 

Forskningsområden:

Entreprenörskap, företagsdynamik, strukturomvandling, institutionell ekonomi, företagande och företagandets villkor

Dan Johansson CV

Pressbild

Publikationer


Forskningsbeskrivning

Vad förklarar nationers välstånd? Varför är vissa länder rikare än andra? Vad förklarar förändringar i länders välstånd över tiden? Detta är klassiska frågor som studerats inom nationalekonomin ända sedan ämnets fader, Adam Smith, publicerade sin bok The Wealth of Nations år 1776. Jag verkar inom en gren av nationalekonomin som betonar vikten av entreprenörskap, innovationer och ”samhällets spelregler”. Produceras samma varor och tjänster på samma sätt som tidigare sker ingen utveckling. Välstånd är därför ett resultat av förändring: av upptäckten och användningen av ny produktiv kunskap. Joseph Schumpeter beskrev ekonomisk utveckling som en process av kreativ förstörelse. Nya idéer utmanar gamla, vilket leder till strukturomvandling. Ekonomin ändrar ”skepnad” när värdeskapande företag växer genom att attrahera resurser från företag med mindre framgångsrika affärsidéer. Entreprenören spelar en nyckelroll, det är hon/han som identifierar och kommersialiserar ny värdefull kunskap. Min forskning omfattar bland annat följande områden:

• Entreprenörskap: Hur definieras och beskrivs entreprenörens funktion i ekonomin enligt olika teoretiska traditioner?

• Företagsdynamik: Är några företag viktigare än andra för att skapa sysselsättning och tillväxt? Leds utvecklingen av nya, små, snabbväxande företag eller andra typer av företag? Hur stor roll spelar företagens branschtillhörighet?

• Institutionell ekonomi: Hur ska ett lands institutioner – ”samhällets spelregler” – utformas för att få ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv?

I korthet forskar jag om företagandet och företagandets villkor. 

Dela med dig: