Om forskningen

HUI Research forskningsverksamhet är sedan den 1 mars 2016 samlad i Stiftelsen Handelns Forskningsinstitut (HFI). Syftet med HFI är att bedriva oberoende forskning som analyserar handelns roll och betydelse i samhällsekonomin. Forskningen är fokuserad gentemot följande områden:

  •   Handelns roll för platsens attraktivitet
  •   Handelsföretagens villkor och betydelse i samhällsekonomin
  •   Handelns arbetsmarknad
  •   Handelns strukturomvandling och digitalisering

Den pågående forskningen vid HFI analyserar bland annat sysselsättningseffekterna inom handeln av förändringar i lägsta lönerna, regionala effekter av stora handelsetableringar, handelsföretagens betydelse för integration av utrikes födda och musikens påverkan på kommersiella marknadsplatser. Större delen av verksamheten vid HFI är externt finansierad. Större anslag har erhållits från exempelvis Handelsrådet, Konkurrensverket och Ragnar Söderbergs Stiftelse.

Förutom att bedriva egen forskning är verksamheten vid HFI fokuserad gentemot att sprida kunskap om handelns frågor och att stimulera till mer forskning i frågor som är av betydelse för handeln.   

För mer information: 

Sven-Olov Daunfeldt, Forskningschef
Tel: 070-29572840
E-post: sven-olov.daunfeldt@huiresearch.se

 

 

Dela med dig: