Stadskärnan försvarar sin position i handeln

Kampen om konsumenterna hårdnar i takt med en ständigt växande externhandel och tilltagande digitalisering. Detaljhandeln i 16 stadskärnor och kommuner har analyserats avseende perioden 2015-2016 för att fastställa hur utvecklingen sett ut på lokal nivå i dessa kommuner. När utvecklingen summeras står det klart att stadskärnorna behåller sina marknadsandelar och att e-handeln och externhandeln växer på bekostnad av den övriga fysiska handeln.

Cityindex lanserades av HUI Research och Agora under hösten 2017 i syfte att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning. Cityindex beskriver främst utvecklingen inom detaljhandeln, men berör även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna. Inledningsvis omfattade kartläggningen Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 13 städer, men under hösten har Luleå, Falun och Kristinehamn adderats till undersökningen. På sikt ska Cityindex bli rikstäckande.

En analys av de 16 ursprungliga stadskärnorna visar på att dessa behållit sin marknadsandel gentemot andra försäljningskanaler. Marknadsandelarna har beräknats utifrån kommunernas totala detaljhandelsförsäljning samt en uppskattad e-handelsandel som motsvarar rikets nivå då regionala e-handelsmätningar ej finns tillgängliga.

Analysen visar att e-handeln är vinnaren och har ökat sin marknadsandel med 0,8 procentenheter 2015-2016. Externhandelns marknadsandel steg med 0,1 procentenheter medan stadskärnans marknadsandel var oförändrad. Förloraren är därmed den övriga fysiska handeln vars marknadsandel minskar med 0,9 procentenheter. Den övriga fysiska handeln består av glest lokaliserad handel och enskilda butiker. Marknadsandelarna avseende 2016 illustreras av diagrammet nedan.

 


 

Utvecklingen som beskrivs ovan speglar på många sätt rikets utveckling under de senaste 10-15 åren där e-handeln och externhandeln tagit stora marknadsandelar från den övriga detaljhandeln. En slutsats utifrån detta är att handelsplatser som erbjuder ett stort utbud på en och samma plats varit, är och förblir vinnare. Tidsbesparingen, tillgängligheten, bekvämligheten och utbudet är några avgörande faktorer för var konsumenter väljer att handla. Stadskärnor kan tillgodose många av dessa behov och i takt med den ökande e-handeln är det rimligt att anta att den fysiska handeln måste koncentreras till platser med höga befintliga besöksflöden, till exempel kommunikationsnoder. Med goda flöden och många besöksanledningar kan den fysiska platsen fortsatt vara konkurrenskraftig och attrahera konsumenter.
 

Klicka här för få veta mer om Cityindex.


För mer information kontakta:

Tobias Rönnberg, Konsult HUI Research
Tel: 073-97 61 209
E-post: tobias.ronnberg@hui.se

Dela med dig: