Cyklisternas betydelse för handeln i Kalmar

Under våren 2012 har HUI Research genomfört en konsumentundersökning i Kalmar för att kartlägga cyklisters betydelse för handeln i kommunen samt studerat vad det är som avgör valet av transportmedel.

Som en del i projektet ABC – Från A till B med Cykeln har HUI Research, på uppdrag av Kalmar kommun, under våren 2012 genomfört en undersökning bland konsumenter på Kvarnholmen, vid Giraffen och Hansa City. Målet med undersökningen var att kartlägga cyklisternas ekonomiska betydelse för handeln i Kalmar i relation till de konsumenter som valt andra transportmedel. Vidare var målet att kartlägga konsumenternas attityder till Kalmar som cykelstad samt att undersöka vad som avgör valet av färdmedel. Totalt har 670 konsumenter intervjuats.

23 procent av konsumenterna i Kalmar uppger att de cyklar under hela året, oavsett årstid. Vanligast är dock att man cyklar under perioden april-oktober. Bland samtliga intervjuade konsumenter visade det sig vara fler som har tillgång till en cykel (80 procent) än en bil (77 procent). Trots detta var bil det vanligaste transportmedlet då konsumenterna tog sig till handelsplatsen den dag de blev intervjuade. Till Hansa City tog sig 75 procent med bil, medan andelen bilburna konsumenter på Kvarnholmen uppgick till 44 procent. På Kvarnholmen valde 21 procent cykeln den aktuella intervjudagen, medan 18 procent promenerat. De Kalmarbor som tagit bilen till handelsplatsen hade i snitt 6,4 kilometer från hemmet till handelsplatsen, medan de som cyklat eller som promenerat hade kortare avstånd, 2,4 kilometer i snitt.

Studien visar att man väljer det transportmedel som man anser vara det smidigaste för resan, det vill säga mest tidsbesparande och bekvämast. 64 procent av dem som cyklat eller promenerat angav detta som anledningen till valet av transportsätt, medan endast 47 procent av bilisterna angav smidigheten som främsta skäl. Bland bilisterna förklarades valet av många även med att man behövde lastutrymme, medan några av dem som cyklat eller promenerat uppgav att de gjort det i motionssyfte. Mellan 11 och 19 procent av dem som kommit med bil, tåg eller buss kunde tänka sig att ta cykel istället till handelsplatsen. Den främsta anledningen för dem som inte kunde tänka sig att ta cykeln var att det skulle ta för lång tid eller att de behövde lastutrymme. Samtidigt hade cirka 25 procent av bilisterna inte längre än 4 kilometer till handelsplatsen, vilket betyder att det finns en potential att få fler att ta cykeln oftare då de ska besöka handelsplatserna i Kalmar.

En cyklist spenderar i snitt 285 kronor vid ett besök på någon av de tre handelsplatserna i Kalmar, vilket kan jämföras med snittbilisten som har en genomsnittlig konsumtion på 502 kronor. Ser man bara till dem som besöker Kvarnholmen uppgår snittkonsumtionen för en cyklist till 317 kronor och för en bilist 544 kronor per person och dag. Bilisterna är således de som konsumerar mest på de tre handelsplatserna, men de konsumenter som valde ett miljövänligt transportsätt står ändå för en betydande andel av omsättningen. Under april månad uppskattar HUI Research att de stod för cirka 38 procent av omsättningen inom handeln på Kvarnholmen, medan bilisterna står för de övriga 62 procenten.   

Helhetsomdömet om cykelsituationen i Kalmar får ett bra betyg av respondenterna i studien.  Bäst betyg gavs ”tillgängligheten till cykelvägar som passar mitt resande”. En sammanfattande analys ger en bild av att det man bör satsa på att förbättra för att höja betyget för Kalmar som cykelstad är säkerheten, både med avseende på stöldrisken och på trafiksituationen, snarare än utbudet av cykelvägar eller cykelparkeringar som majoriteten är nöjda med idag.  Dock var inte säkerheten något som respondenterna upplevde påverkade deras val av transportmedel. Det var istället tidsaspekten som gavs som främsta förklaring till varför man inte tog cykeln den dagen man blev intervjuad. Det är därför svårt att säga att just förbättringar inom säkerhetsområdet skulle få fler att cykla i Kalmar. 

Rapporten, som skrevs på uppdrag av Kalmar kommun, finns i sin helhet att läsa här.

Dela med dig: