De arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna är Sveriges integrationsmotorer

De arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna är Sveriges integrationsmotorer

Ny forskning från Handelns forskningsinstitut visar att arbetslösa icke-västerländska invandrare framförallt erbjuds arbete inom de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna. Inom besöksnäringen var nästan 27 procent av alla arbetslösa som anställdes under perioden 2011–2015 födda i Afrika eller Asien.

Andra viktiga integrationsmotorer i den svenska ekonomin är företag inom äldreomsorgen, bemanningsbranschen, taxibranschen och RUT-branscherna. Villkoren för företagen som är verksamma inom dessa branscher har samtidigt försämrats, t. ex. har arbetsgivaravgiften för unga höjts, RUT-avdraget minskats och regelbördan ökat.

”Våra resultat visar att besöksnäringen och ett antal andra arbetskraftsintensiva tjänstebranscher är betydelsefulla för att bryta utanförskapet bland utrikes födda som har problem att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är därför oroande att villkoren för företagen inom dessa branscher snarare har försämrats än förbättrats under senare tid”, säger professor Sven-Olov Daunfeldt.

Forskningsresultaten visar att de flesta som anställs rekryteras från andra företag och att det generellt sett är ovanligt att företag anställer arbetslösa invandrare. Bland de mer kapitalintensiva branscherna, såsom byggnads- och IT-industrin var exempelvis mindre än en procent av alla nyanställningar arbetslösa invandrare från Afrika eller Asien. 

Resultaten visar också att företag som har minst en chef som är född i Afrika eller Asien rekryterar fyra gånger fler arbetslösa invandrare från dessa regioner jämfört med de företag som inte har någon chef som är född i Afrika eller Asien. Detta tyder på att personliga nätverk kan vara en viktig förklaring till varför arbetslösa utrikes födda erbjuds arbeten i vissa företag, men inte i andra. Resultaten indikerar också att nystartade företag anställer fler arbetslösa invandrare från Afrika och Asien jämfört med äldre företag.

Professor Sven-Olov Daunfeldt betonar att utanförskapet bland de utrikes födda är bekymmersam. ”Sverige riskerar att få en situation där arbetslösheten bland grupper av utrikes födda blir kvar på en hög nivå, vilket för med sig stora samhälleliga och sociala kostnader. I syfte att bryta detta utanförskap behöver vi en ny företagspolitik som inser att det framförallt är företagarna inom de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna som anställer arbetslösa invandrare”.


En kortare populärvetenskaplig sammanfattning av forskningen kan laddas ned här

Den vetenskapliga artikeln (på engelska) kan laddas ned här


För mer information om rapporten vänligen kontakta professor Sven-Olov Daunfeldt, Forskningschef Handelns forskningsinstitut.
E-post: sven-olov.daunfeldt@huiresearch.se
Tel: +46 70 295 72 84

Dela med dig: