Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i juli

Försäljningsvolymen ökade med 3,7 procent i juli 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,9 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,5 procent mellan juli 2016 och juli 2017. Dagligvaruhandeln ökade med 3,2 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,7 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym ökade med 0,9 procent mellan juni 2017 och juli 2017. Under den senaste tremånadersperioden (maj-juli) ökade den säsongrensade försäljningsvolymen med 0,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (februari-april). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.  


HUI Research kommenterar utfallet:

 
Den preliminära försäljningssiffran för detaljhandeln i juli landade på drygt 65 miljarder kronor, vilket innebär en ökad försäljning mot konsument motsvarande 2,2 miljarder kronor jämfört med juli förra året. Försäljningstillväxten, i löpande priser, ökade därmed med 3,5 procent i juli. Det kyliga sommarvädret bidrog sannolikt till att hushållen letade sig till handelsplatser istället för till stranden även om värmen steg i slutet av månaden. Semesterperioden ger hushållen en chans att pyssla om villan eller lägenheten. Den preliminära statistiken för juli visar att hemmet stod i fokus när hushållen shoppade under sommaren. Hemrelaterade branscher uppvisade en betydligt starkare tillväxttakt än den övriga handeln. Hittills i år har detaljhandelns försäljning växt med 2,1 procent, vilket är i paritet med HUIs helårsprognos om 2,5 procent.
 
Dagligvaruhandelns preliminära försäljning i juli uppgick till drygt 30 miljarder kronor, vilket motsvarar en försäljningsökning om 3,2 procent i löpande priser. Korrigerat för månadens kalendereffekt, minus 1,4 procent (en måndag mer och en fredag mindre i juli i år), landade tillväxttakten på 4,6 procent. Den preliminära tillväxttakten är högre än förväntat och bör därför tolkas med försiktighet. HUI bedömer det troligt att dagligvaruhandelns tillväxttakt under juli månad kommer att justeras ned i samband med att det definitiva utfallet publiceras. Sällanköpsvaruhandelns preliminära försäljning i juli uppgick till drygt 36 miljarder kronor, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 3,7 procent i löpande priser.
 
Den definitiva statistiken för det första halvåret är nu färdigställd och det går att utläsa flera intressanta konsumtionsprioriteringar hos hushållen. Branscher vars försäljning är kopplad till hemmet ligger i topp. Möbel- och heminredningshandeln har ökat sin försäljning med 4 procent. Även bygghandeln går bra trots att Skatteverkets rotbetalningar till hushållen minskat under året. Sannolikt är det den enormt starka nyproduktionstakten som svarar för efterfrågeökningen. Desto sämre går det för mode- respektive sporthandeln som fått stå på sidlinjen under det första halvåret. Dessa branscher utsätts dock för stort konkurrenstryck från utländska e-handelsaktörer varför den inhemska statistiken kan bli missvisande. I kampen om matkonsumenten finns en tydlig vinnare och en förlorare. Hushållens goda köpkraft har resulterat i att restaurangbesök och färdigmat ökar kraftigt samtidigt som livsmedelsbutikerna endast växer på grund av prishöjningar och en växande befolkning. Det som möjligtvis skulle kunna förändra marknadssituation till livsmedelsbutikernas fördel är en konjunkturförsämring, vilket i så fall skulle förmå hushållen att laga mer mat hemma. 

Läs mer här.
 

För mer information

Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
Telefon: 08-762 72 85
 

  

 

Dela med dig: