E-handeln ställer ökade krav på köpcentrumen

Köpcentrum

Försäljningen ökade för köpcentrum och handelsområden år 2017. Färska prognoser visar dock att köpcentrumens försäljning kan börja vika år 2021 och handelsområdenas år 2025. Detaljhandelns konsolidering och digitalisering kommer att medföra allt större utmaningar, men för de aktörer som möter dessa genom investeringar och proaktivitet finns goda framtidsmöjligheter.

Svenska Köpcentrum 2018 är den andra utgåvan av en rapport som beskriver marknaden för köpcentrum och handelsområden i Sverige. Rapporten är framtagen av HUI Research i samarbete med NCSC. Rapporten konstaterar att köpcentrum och handelsområden uppvisade en ökad försäljning under 2017 jämfört med föregående år. Köpcentrumen ökade med 0,5 procent och handelsområdena med 4,3 procent. Framtiden är dock mer oviss och rapporten innehåller en kortsiktig prognos avseende 2017-2020 samt två scenarier för hur den framtida tillväxten till och med 2025 kan komma att se ut. I båda fallen är e-handelns utveckling och detaljhandelns strukturomvandling tongivande för utvecklingen. Hur branschen möter dessa utmaningar kommer till stor del att avgöra vilket scenario som realiseras.

I det första scenariot bedöms köpcentrumens försäljning fortsätta växa fram till 2022 för att därefter backa. Även handelsområdena spås möta allt större utmaningar, men bedöms trots detta ha en positiv tillväxt under hela perioden. I det andra scenariot hårdnar detaljhandelsklimatet i mycket snabb takt och köpcentrumens tillväxt förväntas vika 2021. Även handelsområdena drabbas hårdare i detta scenario och försäljningen börjar minska 2025.

- Butiker i köpcentrum och handelsområden kommer tveklöst att påverkas av branschens strukturomvandling och i viss mån ersättas av andra verksamheter som till exempel restauranger, nöjen och tjänster. De aktörer som investerar i sina handelsplatser och är aktiva kommer att klara sig bäst, säger Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research.

Konsekvenserna av ovanstående scenarier kan yttra sig på olika sätt och förmodligen i en kombination av händelser. Scenarierna innebär till exempel att köpcentrumytor motsvarande 80 000 till 420 000 kvadratmeter kan försvinna under perioden 2017-2025. Detta kan yttra sig genom ökade vakanser i köpcentrum, konvertering till andra ändamål som kontor eller kultur eller i värsta fall stängningar.

Trots att den totala tillväxten bedöms avta för både köpcentrum och handelsområden finns det fortsatt goda möjligheter att växa och förbli konkurrenskraftiga destinationer i framtiden. Några av de egenskaper som gynnar köpcentrum och handelsområden är utbudets bredd och djup, läget, den lokala befolkningstillväxten och inte minst klokt ägandeskap och aktiv förvaltning.

- Vi har redan idag väldigt många exempel på köpcentrum som har utvecklat sina verksamheter med ökad kundupplevelse, fantastiskt samhällsengagemang och innovativa affärsmodeller. Köpcentrum är viktiga aktörer i samhället och kommer även fortsättningsvis att vara knutpunkter för människor. Flertalet av Sveriges köpcentrum är redan idag väl rustade inför den strukturella förändringen av branschen, säger Kajsa Hernell, VD NCSC.

 

Definitioner:

Köpcentrum definieras som handelsplatser med minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Köpcentrum kännetecknas av att de oftast är inglasade och att kunderna inte behöver gå utomhus för att ta sig mellan butikerna. Exempel på köpcentrum är Mall of Scandinavia och Emporia.

Handelsområden definieras som samlad volymhandel om minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Det som skiljer handelsområden från köpcentrum är att butikerna ofta är separerade från varandra och att kunderna måste transportera sig utomhus mellan butikerna. Exempel på handelsområden är Kungens Kurva och Backaplan.

Mer information:

Rapporten Svenska Köpcentrum 2018 är den andra utgåvan av en rapport som beskriver marknaden för köpcentrum och handelsområden i Sverige. Rapporten är framtagen av HUI Research i samarbete med NCSC och beskriver köpcentrumbranschen i Sverige, dess utveckling, drivkrafter och framtid. Årets rapport fokuserar på framtiden och innehåller en kortsiktig prognos till 2020 och två olika scenarier för utvecklingen till och med 2025.

Från och med den 9 november finns rapporten att köpa, till specialpris för NCSC-medlemmar, via NCSCs hemsida. För mer information läs mer på www.ncscnordic.org

Kontakt:

Tobias Rönnberg
Analytiker, HUI Research
073-976 12 09
tobias.ronnberg@hui.se

Kajsa Hernell
VD, NCSC
076-006 57 67
kajsa.hernell@ncscnordic.org

 

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se.

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, är medlemsföreningen för köpcentrum- och handelsbranschen i de nordiska länderna. Medlemmarna kommer från alla delar av branschen och inkluderar de största fastighetsägarna och detaljisterna, tillika investerare, byggherrar, konsulter och leverantörer samt representanter från andra intresseföreningar och stadsplanerare. NCSCs syfte är att på bransch-, företags- och individnivå bistå med relevanta verktyg för att utveckla den nordiska köpcentrum- och handelsmarknaden och föra branschens talan. Föreningen startade 1985 och har idag cirka 1 200 medlemmar främst från Sverige, Norge, Danmark och Finland. För mer information www.ncscnordic.org

Dela med dig: