Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i augusti

Försäljningsvolymen ökade med 2,8 procent i augusti 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 1,3 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

 Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,2 procent mellan augusti 2016 och augusti 2017. Dagligvaruhandeln ökade med 3,8 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,7 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym minskade med 0,1 procent mellan juli 2017 och augusti 2017. Under den senaste tremånadersperioden (juni-augusti) ökade den säsongrensade försäljningsvolymen med 1,0 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (mars-maj). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.  
 

HUI Research kommenterar utfallet: 

Den preliminära försäljningssiffran för detaljhandeln landade på drygt 66 miljarder kronor i augusti, vilket innebär en ökad försäljning mot konsument motsvarande 2,0 miljarder kronor jämfört med augusti förra året. Försäljningstillväxten ökade därmed med 3,2 procent i löpande priser. Sällanköpsvaruhandelns preliminära försäljning i augusti uppgick till drygt 37 miljarder kronor, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 2,7 procent i löpande priser. Under första halvåret nåddes även en milstolpe i sällanköpsvaruhandeln då hela tillväxten kan hänföras till den växande e-handeln. Det innebär att när e-handelns försäljningstillväxt i kronor och ören räknats av uppvisade sällanköpsvaruhandelns butikshandel en nolltillväxt. Om detta är ett trendskifte återstå att se men på längre sikt pekar utvecklingen mot att butikshandeln får en allt tuffare vardag. I branscher som elektronikhandeln, klädhandeln och sporthandeln är kanalförskjutningen redan påtaglig. 

Dagligvaruhandelns preliminära försäljning uppgick till drygt 29 miljarder kronor i augusti, vilket motsvarar en försäljningsökning om 3,8 procent i löpande priser. Den preliminära tillväxttakten är högre än förväntat och bör därför tolkas med försiktighet. HUI bedömer det mycket troligt att dagligvaruhandelns tillväxttakt under augusti månad kommer att justeras ned i samband med att det definitiva utfallet publiceras.  

Den svenska detaljhandeln har hittills i år uppvisat en något avmattad tillväxttakt, men har fortsatt framåtrörelse tack vare bland annat lågräntemiljö, befolkningstillväxt och en stadig trend med allt fler sysselsatta. Samtidigt har de svenska hushållens förväntningar på ekonomin dalat under de senaste månaderna. För första gången på länge trendar både makro- och mikroindex i Konjunkturinstitutets konfidensindikator nedåt samtidigt. Bilden av att hushållen blivit mer försiktiga stärks också av att sparandet ligger på rekordnivåer. På ett sätt är sparandet en konsumtionspotential på lång sikt, men för tillväxten på kort sikt är det oroande att hushållen är så pass försiktiga med att använda sina inkomster till omedelbar konsumtion. HUI förväntar sig att resterande delen av året kommer att behålla en liknande tillväxttakt och att detaljhandelns helårstillväxt 2017 landar kring 2,5 procent. 

HUIs helårsprognos för 2018 revideras upp till 3,0 procent efter det att regeringen presenterat en budgetproposition som innehåller förslag som kraftigt gynnar konsumtionen och detaljhandeln nästkommande år. I synnerhet höjt barnbidrag och sänkt skatt för pensionärer kommer att ge många hushåll mer pengar i plånboken. Eftersom tillskottet framförallt gynnar grupper som pensionärer och barnfamiljer bedömer HUI att en högre andel än brukligt kommer att gå till konsumtion och fördelas förhållandevis jämnt mellan dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. 

Läs mer här.

För mer information
Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
Telefon: 08-762 72 85
 

 

Dela med dig: