Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i december

Försäljningsvolymen ökade med 3,3 procent i december 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 1,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,7 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,3 procent mellan december 2016 och december 2017. Dagligvaruhandeln ökade med 2,9 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,9 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym minskade med 1,4 procent mellan november 2017 och december 2017. Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) ökade den säsongrensade försäljningsvolymen med 1,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juli-september). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.  

HUI Research kommenterar utfallet:

Detaljhandelns försäljning under årets sista, och viktigaste, månad slog rekord i år igen. Den preliminära försäljningssiffran för detaljhandeln landade på drygt 77,9 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 2,3 procent. Rekordet gäller även justerat för prisförändringar då försäljningsvolymen ökade med 1,8 procent. Det preliminära resultatet för december var något svagare än HUIs prognos om 3,0 procent, vilket förklaras av att flera delbranscher i sällanköpsvaruhandeln uppvisade negativ försäljningstillväxt under månaden. 

Dagligvaruhandelns försäljning växte med 2,9 procent under december månad. Det preliminära utfallet var något starkare än HUIs prognos om 2,5 procent. Stora delar av dagligvaruhandelns tillväxt förklaras dock av prishöjningar på livsmedel, vilka var högre än HUI förväntat. Den preliminära volymtillväxten uppgick till knappa 0,3 procent. Sällanköpsvaruhandelns preliminära försäljningstillväxt landade på 1,9 procent under december. Det är en svagare tillväxttakt än den på 3,5 procent som HUI prognosticerat. Rekordförsäljning under Black Friday ligger sannolikt bakom att flera delbranscher i sällanköpsvaruhandeln uppvisade en svag utveckling under julmånaden. Ur försäljningssynpunkt kan det därför vara motiverat att analysera november och december tillsammans. Sällanköpsvaruhandelns försäljning i löpande priser landade då på 3,4 procent, vilket får anses vara en godkänd ökningstakt. 

Den svenska detaljhandelns preliminära helårstillväxt landade på 2,4 procent, vilket motsvarar en försäljning om 769 miljarder kronor. För 2018 ser grunden för konsumtion fortsatt ljus ut. Hushållens optimism, företagens framtidstro och en extra konsumtionsinjektion genom valårets höjda barnbidrag och sänkta skatt för pensionärer gör att handeln väntas utvecklas positivt under 2018. HUIs prognos för detaljhandeln avseende helåret 2018 är satt till 2,5 procent mätt i löpande priser. Handelns utmaning ligger inte i makroutsikterna, snarare i branschens strukturomvandling. Digitaliseringens framfart förändrar snabbt förutsättningarna för många handelsföretag.

Läs mer här.

För mer information

Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
Telefon: 08-762 72 85
E-post: andreas.svensson@hui.se

 

Dela med dig: