Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i februari

Försäljningsvolymen ökade med 2,7 procent i februari 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 0,3 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser minskade med 1,3 procent mellan februari 2016 och februari 2017. Dagligvaruhandeln minskade med 1,0 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,5 procent.

Detaljhandelns försäljning ökade med 0,2 procent mellan januari 2017 och februari 2017. Under den senaste tremånadersperioden (december-februari) minskade försäljningen med 0,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (september-november). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI Research, Andreas Svensson kommenterar:

Den preliminära försäljningssiffran för detaljhandeln landade på cirka 52,5 miljarder kronor i februari, vilket motsvarar en minskning om 1,3 procent i löpande priser jämfört med samma period föregående år. Det svaga utfallet förklaras dock av att februari 2016 innehöll en extra försäljningsdag i och med skottdagen. En extra försäljningsdag i februari motsvarar drygt 2 miljarder kronor, varför effekten på tillväxttakten blir betydande. Korrigerat för detta ökade detaljhandelns totala försäljning istället med 2,5 procent.

Detaljhandelsåret 2017 har i och med februari månads preliminära utfall fått en godkänd start. Under årets två första månader har detaljhandeln sålt varor och tjänster till ett totalt värde av 108 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxttakt om 2,7 procent (i löpande priser och kalenderkorrigerat). Visserligen måste inledningsmånaderna tolkas försiktigt, januari och februari är årets omsättningsmässigt svagaste månader, men utfallet ligger i linje med HUIs helårsprognos om 3 procent.

Dagligvaruhandelns preliminära försäljningstillväxt under februari månad var svagare än förväntat och bör därför tolkas med försiktighet. Korrigerat för en försäljningsdag mindre ökade dagligvaruhandelns försäljning med 2,1 procent, varav drygt 2 procentenheter kan förklaras av prishöjningar. Den reella ökningen var därför mycket knapp i februari, särskilt mot bakgrund av Sveriges starka befolkningstillväxt.

Sällanköpsvaruhandelns försäljning ökade med 3,3 procent i februari (i löpande priser och kalenderkorrigerat). Av de omsättningsmässigt större branscherna bidrog framförallt bygghandeln, möbelhandeln och heminredningshandeln till ökningen. Sämre gick det för elektronikhandeln, klädhandeln och sporthandeln som alla backade i februari även när hänsyn tagits till månadens kalendereffekt. Elektronikhandelns platta fall i februari kan möjligtvis tillskrivas den negativa publicitet som uppkom under månaden. Illavarslande nyheter sänker ofta hushållens shoppinglust rejält.

Prisutvecklingen på detaljisternas varor och tjänster var nästintill oförändrad under februari månad, men det finns stora inneboende skillnader mellan branscherna. Dagligvaruhandelns prisutveckling uppmättes till drygt 2 procent i februari, vilket var högst bland alla delbranscher. Desto svagare gick det för apotekshandeln, elektronikhandeln, heminredningshandeln, möbelhandeln, skohandeln och sporthandeln som alla uppvisade prisminskningar under månaden.

Läs mer här.

För mer information

Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
Telefon: 08-762 72 85
E-post: andreas.svensson@hui.se 

Dela med dig: