Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i februari

Försäljningsvolymen ökade med 1,5 procent i februari 2018 jämfört med motsvarande månad 2017. Dagligvaruhandeln minskade med 1,0 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,4 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,9 procent mellan februari 2017 och februari 2018. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,3 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym ökade med 0,3 procent mellan januari 2017 och februari 2018. Under den senaste tremånadersperioden (december-februari) minskade den säsongrensade försäljningsvolymen med 0,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (september-november). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI Research kommenterar utfallet:

 På grund av en försening i statistikproduktionen hos Statistiska Centralbyrån har inte HUI Research kunnat analysera utfallet i en kommentar denna månad. HUI kommer att kommentera februari månads utfall i nästkommande rapport den 27 april

Dela med dig: