Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i mars

Försäljningsvolymen ökade med 2,9 procent i mars 2018 jämfört med motsvarande månad 2017. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,6 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 4,8 procent mellan mars 2017 och mars 2018. Dagligvaruhandeln ökade med 10,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 0,2 procent. 

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym ökade med 1,2 procent mellan februari 2018 och mars 2018. Under den senaste tremånadersperioden (januari-mars) var den säsongrensade försäljningsvolymen oförändrad jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (oktober-december). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.  
 

HUI Research kommenterar utfallet:

Den preliminära försäljningssiffran för den totala detaljhandeln landade på cirka 64 miljarder kronor i mars, vilket motsvarar en tillväxttakt om 4,8 procent i löpande priser jämfört med samma månad föregående år. Den starka försäljningstillväxten förklaras dock i huvudsak av att påsken i år inföll i mars medan den år 2017 inföll i april.

Påskhögtiden ger ett ordentligt försäljningstillskott till dagligvaruhandeln och årets påskfirande var inget undantag. Livsmedelsbutikernas försäljning ökade preliminärt med hela 9,8 procent, vilket motsvarar drygt 2,4 miljarder kronor i extra försäljning. Systembolagets försäljning växte ännu starkare under månaden och landade på en tillväxttakt om 17,4 procent. Svenskarnas miljardkonsumtion under påskveckan är en fortsatt viktig injektion för dagligvaruföretagens lönsamhet och försäljningstillväxt.    

Sällanköpsvaruhandelns preliminära tillväxttakt under mars månad landade på försiktiga 0,2 procent i löpande priser. Detta beror i huvudsak på att påsken missgynnar sällanköpsvaruhandelns försäljning då hushållen prioriterar andra aktiviteter än shopping. Att Kung Bore behöll sitt grepp över landet i mars minskade också hushållens efterfrågan på modehandelns nyutkomna vårkollektioner, vilket resulterade i dystra försäljningstal för sektorn. Trots tuffa förutsättningar lyckades dock ett fåtal av sällanköpsvaruhandelns delbranscher växa under månaden. Både elektronikhandeln och möbelhandeln uppvisade preliminärt en tillväxttakt omkring 10 procent i mars. 

Detaljhandeln har i sin helhet inlett året i linje med HUIs förväntningar. Dagligvaruhandelns försäljningstillväxt tuffar på i maklig takt, driven av prishöjningar och en fortsatt stark befolkningstillväxt. Den hårda konkurrensen från restaurangsektorn och diverseaktörerna gör dock att branschen förlorar marknadsandelar i slaget om kunden. Sällanköpsvaruhandeln har också inlett året i linje med prognosförväntningarna. Den goda köpkraften samt hushållens starka framtidssyn ger sällanköpsföretagen goda förutsättningar att växa. HUIs prognos för helåret 2018 ligger på 2,5 procent för den totala detaljhandeln. 

 

Dela med dig: