Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i november

Försäljningsvolymen ökade med 3,8 procent i november 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 0,5 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,1 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 4,2 procent mellan november 2016 och november 2017. Dagligvaruhandeln ökade med 2,9 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,0 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym ökade med 0,9 procent mellan oktober 2017 och november 2017. Under den senaste tremånadersperioden (september-november) ökade den säsongrensade försäljningsvolymen med 1,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juni-augusti). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.  
HUI Research kommenterar utfallet:

Enligt det preliminära utfallet växte detaljhandelns försäljning med 4,2 procent i november, vilket är den starkaste tillväxttakten hittills under året. Totalt omsatte detaljhandeln drygt 67 miljarder kronor under månaden pådriven av köpfesten Black Friday. Dagligvaruhandelns preliminära tillväxttakt landade på 2,9 procent men prishöjningar på livsmedel låg bakom större delen av ökningen. Korrigerat för dessa prishöjningar växte dagligvaruhandeln med knappa 0,5 procent i volym. Sällanköpsvaruhandeln å andra sidan levererade ett årsbästa under månaden. Den preliminära tillväxttakten slog rekord både i löpande priser och volym. 

November är numera synonymt med shoppinghögtiden Black Friday, som på kort tid blivit årets största handelsdag för många detaljister. Årets Black Friday slog alla tidigare rekord och enligt PostNord konsumerade svenskarna för 5,3 miljarder kronor under kampanjens första dygn. Den starka försäljningsökningen i november sker dock på bekostnad av handeln i december. För sällanköpsvaruhandeln har december månads betydelse minskat och HUI bedömer det högst troligt att den negativa trenden kommer att fortsätta. Ytterligare ett bekymmer är huruvida kampanjförsäljningen sker på bekostnad av lönsamheten. Statistiken visar att mer än hälften av sällanköpsvaruhandelns delbranscher uppvisade en negativ prisutveckling under november månad. Detta kan givetvis kompenseras av en högre försäljningsvolym men huruvida så är fallet återstår att se. Helt klart är att Black Friday skapar ytterligare marknadskoncentration då de största detaljisterna kan sluta avtal med tillverkarna kring specifika produkter som säljs i stora volymer till rabatterade priser. Mindre aktörer har inte samma möjlighet till den typen av samarbeten och tar sannolikt en större del av Black Friday-rabatten på sin bruttovinst. Black Friday har tidigarelagt julhandeln och ger novemberförsäljningen en skjuts. Det är dock hela året som räknas och frågan är om det efter Black Fridays inträde är svårare för handeln att vända röda siffror till svarta i december. 

Läs mer här.

För mer information

Andreas Svensson, Senior konsult på HUI Research
Telefon: 08-762 72 85
E-post: andreas.svensson@hui.se

Dela med dig: