Fortsatt svag tillväxt för detaljhandeln

Sedan HUI:s septemberprognos har konjunkturläget försämrats. Nödvändiga politiska beslut lyser med sin frånvaro i Europa vilket sätter regionen i recession 2012. Den minskade efterfrågan i Europa för också med sig svensk export och ekonomi in i en ny lågkonjunktur. HUI:s prognos för detaljhandelns tillväxt år 2012 sänks från 2,5 procent till 1 procents tillväxt.

Även konsumtionen bromsas in kraftigt under 2012. Hushållen oroar sig för utvecklingen för lågkonjunkturens konsekvenser och bostadsmarknadens osäkerhet, något som för med sig fortsatt högt sparande.

Utsikterna för detaljhandelns försäljningsutveckling är svaga. Innevarande år kommer att summera till den svagaste försäljningsutvecklingen på femton år. Försäljningstillväxten blir positiv för helåret 2011, både mätt i försäljningsvärde och i antalet varor, men ökningstakten är lägre. De sista månaderna har försäljningsutvecklingen dessutom varit negativ. Under 2012 väntas detaljhandelns försäljning enbart öka marginellt. Om vi jämför med krisen 2008 och 2009 kunde Riksbanken elda på med räntesänkningar och regeringen med skattesänkningar i form av fastighetsskatt och jobbskatteavdrag. Den hjälp hushållen fick under den senaste krisen kan vi alltså inte räkna med i den kommande.

För detaljhandelns företag är problemen inte bara konjunkturläget och en svagare tillväxt för marknaden som helhet. Konkurrensen ökar, vilket sätter ytterligare press på respektive företags försäljningsutveckling och marginaler. En följd av pressade marginaler är ett ökat antal konkurser. Hittills i år har antalet konkurser i detaljhandeln ökat med 6 procent medan snittet för näringslivet totalt ligger på en minskning med 3 procent. Detaljhandeln sticker ut som den bransch där det för tillfället sker flest konkurser i näringslivet.

Några vinnare finns trots det dystra läget. Dagligvaruhandeln utvecklas relativt väl i lågkonjunktur och branschen kan få ett lyft när hushållens fokus i lågkonjunktur vrids från exempelvis restaurangbesök till en mer återhållsam matkonsumtion, något livsmedelshandeln kan vinna på. Även sporthandelns försäljningsframgång bedöms fortsätta. Hälsotrenden är stark och tycks inte vika ner på grund av lågkonjunktur. Hushållen är beredda att spara på många andra delar av konsumtionen innan sporthandeln påverkas. En tredje vinnare är e-handeln som väntas ta andelar i lågkonjunkturen.
 

För mer information:

Kontaktpersoner: Jonas Arnberg, 08-762 72 90 och Lena Larsson, 08-762 72 89.

Dela med dig: