Framtiden för alkoholförsäljning på nätet

HUI har, på uppdrag av Systembolaget, skrivit en rapport som beskriver olika scenarier för alkoholförsäljning på nätet. Där beskrivs den alkoholförsäljning som sker via nätet idag och hur den har växt fram. I rapporten presenteras tre olika scenarier som beskriver hur handel med alkohol på nätet kan komma att se ut i framtiden samt prognoser för dessa.

HUI Research fick av Systembolaget i uppdrag att ta fram en rapport om hur vi tror att alkoholförsäljningen på nätet kommer att utvecklas. Vi har därefter presenterat olika scenarier utifrån vår analys och expertis.

Vi har inte analyserat Systembolagets andel av e-handeln och kan därför inte uttala oss om den. Av rapporten framgår att Systembolagets service med hemleverans endast kommer att påverka utvecklingen marginellt.

Nätet – ett sätt för andra aktörer än Systembolaget att nå konsumenten

Idag bygger svensk alkoholpolitik på att Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol mot konsument. Ensamrätten har ett socialpolitiskt syfte och begränsar tillgängligheten till alkohol.

Denna position utmanas dock i olika former, bland annat av hembränning, resandeinförsel och andra kanaler såsom e-handel. Genom den sistnämnda finns det alltså ett sätt för företag att ta sig runt Systembolagets monopol och sälja alkohol till konsumenter i Sverige. Denna verksamhet är omstridd.

Framtidsscenarier

I denna rapport har tre olika scenarier beskrivits, beräknade på 5 och 10 års sikt. I det försiktiga scenariot förväntas försäljningen av alkohol fortsätta i relativt låg tillväxttakt. Inom fem år skulle försäljningen av alkohol via nätet uppgå till en andel om cirka 0,9 procent av den totala alkoholförsäljningen och på tio års sikt antas en andel om 1,3 procent.Detta scenario förutsätter att det tydliggörs att delar av dagens verksamhet inte stämmer överens med gällande regelverk, om inte kan utvecklingen landa i scenariot med medelstark eller stark tillväxt.

I scenariot med medelstark tillväxt beskrivs en utveckling där tillväxttakten förväntas bli högre. Detta motiveras av en ökad mognad hos konsumenter, företag och teknik. Den tekniska utvecklingen har lett till ökad säkerhet och innovationen i handeln leder till ökad efterfrågan på olika produkter och leveranssätt. I detta scenario hamnar alkoholförsäljningen på nätet på en andel om drygt 2 procent på fem års sikt och knappt 7 procent på tio års sikt.

I scenariot med stark tillväxt har e-handeln kommit över alla de hinder som idag bromsar utvecklingen och dessutom tagit vara på alla de fördelar som skulle kunna driva e-handeln. Exempelvis utgör transporter och säkerhet inga hinder och nya e-handelsaktörer tillåts ha showrooms där varorna visas upp och kan lämnas ut. Information av olika slag används för fullt och i vinrecensionen finns utöver betyg på varan också en möjlighet att klicka på ”köp”. Konsumtionsbeteendet har i detta scenario förändrats helt, konsumenterna är inte längre obekväma med att handla via mobiltelefoner, datorer eller surfplattor. Näthandelns andel skulle i detta scenario landa på cirka 4 procent på fem års sikt och på knappt 29 procent på 10 års sikt.

För mer information

Carin Blom
08-762 72 99
 

Material för nedladdning

Dela med dig: