Detaljhandelns starka tillväxt dämpas 2016

Efter ett rekordstarkt detaljhandelsår 2015 jämförs tillväxtnivån med tiden före finanskrisen. En fortsatt lika stark tillväxt är dock inte sannolik för 2016, på grund av mycket starka jämförelsetal och osäkerhet kring bland annat ränte- och skattehöjningar samt bostadsmarknadens utveckling. HUI Research spår att detaljhandeln växer med 4,0 procent 2016, att jämföra med prognosen på 5,5 procent för detta år.

Detaljhandeln har visat ett rekordstarkt år, med nivåer vi inte sett sedan före finanskrisen. Hushållen har goda förutsättningar för konsumtion, inte minst tack vare låg ränta och låg inflation. Flera faktorer talar dock emot en fortsatt lika stark utveckling och osäkerhet inför framtiden gör att HUI Research spår en lägre tillväxttakt under 2016. Några av dessa osä-kerhetsfaktorer är ovissheten om bostadsmarknadens utveckling, räntehöjningar och eventuella skattehöjningar samt stigande inflation. Mycket starka jämförelsetal för vissa branscher är också en utmaning. HUI Research spår en tillväxt om 5,5 procent för 2015 och en tillväxt om 4,0 procent för 2016. Inom dagligvaruhandeln bidrar prisökningar och en ökad befolkning till tillväxten och prognosen ligger på 3,5 procent. I sällanköpsvaruhandeln spås hemmet fortsatt vara i fokus, men ROT-avdragets sänkning, i kombination med stigande priser samt oro för ränte- och skattehöjningar dämpar till-växten. Prognosen för sällanköpsvaruhandeln sätts till 4,0 procent 2016, alltjämt en förhållandevis hög nivå.

- Detaljhandeln är tillbaka på relativt höga tillväxtnivåer, men det finns flera skäl att vara ödmjuk inför nästa år. Visser-ligen är hushållen köpstarka, men osäkerhet gällande konsumtionskrympande åtgärder såsom ränte- och skattehöjningar kan göra att hushållen avvaktar, säger Lena Larsson VD på HUI Research.

För svensk ekonomi som helhet finns goda förutsättningar för stark tillväxt under 2016. Den snabba befolkningsökning-en kommer bland annat sätta tryck på vård, skola och omsorg samt kräva mer bostäder. Den privata konsumtionen kommer att öka då ett större antal individer ska bo, äta och klä sig. HUI Research sätter därför BNP-prognosen till 3,6 procent 2016. På kort sikt kommer även behovet av arbetskraft att öka, framförallt inom vård, skola och omsorg, vilket innebär att även arbetslösheten kommer att sjunka.

Tabell 1. Procentuell tillväxttakt i svensk ekonomi: utfall och prognos. Tidigare prognoser inom parentes.

[1] BNP och hushållens konsumtion anges i fasta priser. Detaljhandelsprognoserna avser utveckling i löpande priser.

 

För mer information
Michael Cronholm, Konsultchef, 08-762 72 81, michael.cronholm@hui.se
Lena Larsson, VD HUI Research AB: 08-762 72 89, lena.larsson@hui.se
Carin Blom, Konsult/Analytiker HUI Research AB: 08-762 72 99, carin.blom@hui.se

Pressbilder finns på http://www.hui.se/om-oss/press/bildbank

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. HUI Research AB har kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se.
 

 

Dela med dig: