Kommande event

Frukostseminarium: BUN Q1

TEMA: Modehandeln - ljusning eller ridå? 

Modehandeln genomgår ett stålbad och de svarta rubrikerna om konkurser, rekonstruktioner och butiksstängningar blir allt vanligare. Modehandeln har haft en förhållandevis svag utveckling under de senaste åren ställt mot andra branscher i detaljhandeln, men den är också en av de mest digitaliserade. Branschglidning, globalisering, prispress och valutasvängningar är bara några av de utmaningar som modehandeln tampas med. Samtidigt har vi sällan sett så många nya varumärken och framgångsrika entreprenörer växa fram i en bransch som nu.

Frukostseminarium & Webbinarium: Cityindex

I slutet av maj presenteras de första slutsatserna från kartläggningen Cityindex vid Svenska Stadskärnors årskonferens i Västervik. Cityindex är en rikstäckande kartläggning av kommersiella verksamheter i stadskärnan. Boende, butiker, restauranger, hotell och service i 124 städer har analyserats och en av de första konklusionerna är att 20 av de 124 städerna saknar en stadskärna.

 

Lean i butik

Hur kan lean underlätta arbetet i butik?

I en tid när konkurrensen är tuffare än någonsin och miljöproblemen hopar sig behöver företagen tänka igenom hur de använder sina resurser på bästa sätt. Kan lean vara ett steg i rätt riktning när det kommer till att öka företagens konkurrenskraft och lönsamhet samtidigt som de förbättrar arbetsmiljö och kundnytta? Professor Jörgen Eklund från KTH har djupdykt i ämnet och presenterar sina slutsatser på ett frukostseminarium i Stockholm.

Framtidens digitala varuutprovning i detaljhandeln - Stockholm

Hur digitala kund- och varumodeller kan användas för effektivare operationer i retail supply chains

Digitaliseringen möter samhället och handeln med full kraft. Förutom de utmaningar som följer av det skapas även möjligheter för företagen att använda sig av olika digitala lösningar för att utveckla verksamheten. Ett område på framfart är hur varuutprovning i detaljhandeln kan ske på ett effektivare sätt.

Vad händer när Amazon kommer?

Välkommen på frukostseminarium:

 
Digitalisering och e-handel har snabbt förändrat förutsättningarna för den svenska handeln och på bara några år har tillväxten i handeln flyttats från butiksledet till nätet. En annan förändring digitaliseringen bidrar med är en internationalisering av handeln med en helt ny konkurrens som följd. Världens högst värderade företag, Amazon, har förändrat de marknader man slagit sig in på och ryktet om en fullskalig etablering i Sverige har florerat under det senaste året.

Handeln som tillväxtmotor - Stockholm

 – Vilka regionala spridningseffekter har en ökad handel?

Näringspolitiken i Europa riktas idag främst mot tillverkningsindustrin, och även i den vetenskapliga litteraturen är det vanligt att beslutsfattarna rekommenderas att stödja tillverkningsföretag snarare än företag i andra branscher. Stöden motiveras ofta med att investeringar i tillverkningsindustrin är förknippade med positiva överspillningseffekter till andra företag inom regionen, medan detta inte i lika hög utsträckning skulle varit fallet om stödet istället hade givits till andra branscher som exempelvis handeln.

En ’grönare’ handel? - Stockholm

KRAV-certifiering och dess inverkan på livsmedelsbutiken

Att ha en hållbar organisation är viktigt och kan vara avgörande för att nå lönsamhet för företagen då frågor om hållbarhet och miljö blir allt viktigare för dagens konsumenter. Företagen arbetar också mer aktivt med dessa frågor än någonsin tidigare. Detta syns bland annat på företagens intensifierade arbete med butikscertifiering.