Kommande event

Frukostseminarium Handeln i Sverige 2019 webbinarium

Svensk detaljhandels tillväxt drivs i allt större utsträckning av digital försäljning, men den fysiska butiken står alltjämt för 90 procent av försäljningen i landet. Försäljningen skiljer sig dock åt mellan starka och svaga regioner.

Frukostseminarium Handeln i Sverige 2019 Göteborg

Svensk detaljhandels tillväxt drivs i allt större utsträckning av digital försäljning, men den fysiska butiken står alltjämt för 90 procent av försäljningen i landet. Försäljningen skiljer sig dock åt mellan starka och svaga regioner.

Frukostseminarium Handeln i Sverige 2019 Stockholm

Svensk detaljhandels tillväxt drivs i allt större utsträckning av digital försäljning, men den fysiska butiken står alltjämt för 90 procent av försäljningen i landet. Försäljningen skiljer sig dock åt mellan starka och svaga regioner.

Handelns betydelse för integrationen

En av vår tids stora utmaningar handlar om integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden. En misslyckad integration riskerar skapa utanförskap med en mängd negativa konsekvenser som följd. Handeln har länge spelat en viktig roll i att förse unga med sitt första jobb och därmed hjälpa dem att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. På samma sätt kan handeln också ha en stor betydelse som integrationsmotor. Hur ser handelns betydelse för integrationen ut och hur kan man som enskilt företag bidra till att förbättra integrationen? Vid ett frukostseminarium den 16 maj berättar Sven-Olov Daunfeldt och Ola Bergström om sin respektive forskning på området. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med företrädare från både politiken och näringslivet.

Digital handel i en värld utan gränser

För ett par veckor sedan samlades hela det svenska ekosystemet inom digital handel på D-Congress i Göteborg. Det var där de hetaste nya tjänsterna presenterades. Det var där de senaste insikterna levererades. Och det var där många nya samarbeten och nätverk formerades.

Årets konferens hade temat Stärkt konkurrenskraft när handeln är gränslös. För de som var där men inte hann gå på allt som erbjöds och för de som inte kunde närvara alls har Svensk Digital Handel i samarbete med HUI Research summerat det viktigaste från konferensen i en ny rapport.

Detaljhandelns betydelse för stad och landsbygd

Handeln står för 11 procent av Sveriges BNP, av jobben och av offentliga sektorns totala skatteintäkter. Handeln är alltså en viktig del av ekonomin. Samtidigt finns det andra värden som på olika platser gör handeln ännu viktigare. Handeln kan förutom att bidra med jobb, skatteintäkter och ekonomisk tillväxt också bidra med konkurrenskraft till regioner, skapa mångfald och ge liv till landsbygd. Handelsrådet och HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium där dr. Özge Öner berättar mer om sin forskning om handelns betydelse för välfärden i stad och glesbygd

Stockholm City – epicentrum för handelns nästa fas?

Detaljhandelns strukturomvandling påverkar allt fler butiker och handelsplatser. Större handelsplatser har dock en tydlig fördel och driver mycket av tillväxten i den fysiska handeln. Sveriges enskilt största handelsplats är Stockholm City, men varför backar handeln där? Utgör Stockholm City ett epicentrum för nästa steg i detaljhandelsskiftet? Vem handlar egentligen i City och hur ser konsumenternas rörelsemönster i Stockholm ut?

Digital transformation

Handelsrådet bjuder in till tre förmiddagar i Malmö, Göteborg och Gävle med föreläsningar om handelns nya verklighet. Hur tacklar du utmaningarna med digitaliseringen? Hur drar du nytta av globaliseringen? Vad händer egentligen när Amazon kommer? Detta är några få av de frågeställningar som kommer att diskuteras. HUI Research kommer att presentera slutsatser från rapporterna ”Vad händer när Amazon kommer?” och ”Gränslös handel – så lyckas du med din försäljning till utlandet”.

Anställningsbidrag i handeln

Frukostseminariet baseras på ett forskningsprojekt som syftar till att utreda vilka typer av företag inom handeln som använder anställningsbidrag. Inom vilka delar av handeln är de vanligast förekommande (dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel, fackhandel, lager etc.) och hur skiljer sig företagen åt i termer av antal anställda, omsättning och förekomst av kollektivavtal? I projektet har även arbetsgivarnas skäl för att anställa genom anställningsbidrag undersökts, samt vilka typer av arbeten som bidragsanställda utför inom handeln.

Svenska Köpcentrum 2018

Diskussionerna om vart handeln är på väg har förmodligen aldrig varit så intensiva som nu. Köpcentrum och handelsområden är etablerade shoppingdestinationer som utmanas av konsumenternas förändrade preferenser. I rapporten Svenska Köpcentrum 2018 presenteras scenarier för hur köpcentrumbranschen påverkas av digitalisering, konjunkturella svängningar och en allt tuffare konkurrens.

Logistik och lager i omnikanal

Digitaliseringen möter handeln med full kraft och allt fler detaljhandelsföretag utvecklar nu omnikanalstrategier där logistik, materialhantering och lager är avgörande för att skapa en väl fungerande handel och för att kunna hänga med den digitala konsumenten som ställer höga krav på en sömlös köpupplevelse.

 

Svenska Köpcentrum 2018

Köpcentrum och handelsområden har länge dominerat detaljhandelslandskapet i Sverige och drivit upp tillväxten i branschen. Under perioden 2000-2014 dubblerades den uthyrningsbara ytan och Sverige är ett av de länder i världen som har högst andel köpcentrumyta per capita. Men hur går branschen nu och hur ser framtidsförutsättningarna ut? För fjärde året i rad anordnar HUI seminariet Svenska Köpcentrum i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. 

Hållbart mode

Vad är hållbart mode och vad vet vi om en möjlig marknad för det? Svenska företag ligger långt fram i utvecklingen när det kommer till initiativ för att skapa hållbarhet i mode- och textilbranschen. Samtidigt är flera andra länder bättre på att samla in textil och en del undersökningar visar att svenska konsumenter gärna skänker, men är mindre benägna att själva använda begagnat. 


Så bygger second hand alternativa stadsatmosfärer

Andrahandsmarknaden har snabbt växt fram till att bestå av mer än bara försäljning av begagnade varor. I vissa städer har second hand- och vintagebutiker klustrats till specifika gator och områden och en specifik stil och atmosfär har utvecklats som lockar till sig besökare. I dessa områden har även andra butiker, caféer och kommersiella verksamheter etablerats med mål att locka till sig dessa besökare. Vid detta seminarium presenteras några slutsatser gällande hur den här typen av områden utvecklas i samspel mellan enskilda aktörer och staden samt hur de påverkar konsumenternas beteende.

Frukostseminarium Handeln i Sverige 2018 - Göteborg

Svensk detaljhandels tillväxt drivs i allt större utsträckning av digital försäljning, men den fysiska butiken står alltjämt för mer än 90 procent av försäljningen i landet. Försäljningen skiljer sig dock åt mellan starka och svaga regioner. 

Frukostseminarium Handeln i Sverige 2018 Stockholm

Svensk detaljhandels tillväxt drivs i allt större utsträckning av digital försäljning, men den fysiska butiken står alltjämt för mer än 90 procent av försäljningen i landet. Försäljningen skiljer sig dock åt mellan starka och svaga regioner. 

Frukostseminarium: BUN Q1

TEMA: Modehandeln - ljusning eller ridå? 

Modehandeln genomgår ett stålbad och de svarta rubrikerna om konkurser, rekonstruktioner och butiksstängningar blir allt vanligare. Modehandeln har haft en förhållandevis svag utveckling under de senaste åren ställt mot andra branscher i detaljhandeln, men den är också en av de mest digitaliserade. Branschglidning, globalisering, prispress och valutasvängningar är bara några av de utmaningar som modehandeln tampas med. Samtidigt har vi sällan sett så många nya varumärken och framgångsrika entreprenörer växa fram i en bransch som nu.

Frukostseminarium & Webbinarium: Cityindex

I slutet av maj presenteras de första slutsatserna från kartläggningen Cityindex vid Svenska Stadskärnors årskonferens i Västervik. Cityindex är en rikstäckande kartläggning av kommersiella verksamheter i stadskärnan. Boende, butiker, restauranger, hotell och service i 124 städer har analyserats och en av de första konklusionerna är att 20 av de 124 städerna saknar en stadskärna.

 

Lean i butik

Hur kan lean underlätta arbetet i butik?

I en tid när konkurrensen är tuffare än någonsin och miljöproblemen hopar sig behöver företagen tänka igenom hur de använder sina resurser på bästa sätt. Kan lean vara ett steg i rätt riktning när det kommer till att öka företagens konkurrenskraft och lönsamhet samtidigt som de förbättrar arbetsmiljö och kundnytta? Professor Jörgen Eklund från KTH har djupdykt i ämnet och presenterar sina slutsatser på ett frukostseminarium i Stockholm.

Framtidens digitala varuutprovning i detaljhandeln - Stockholm

Hur digitala kund- och varumodeller kan användas för effektivare operationer i retail supply chains

Digitaliseringen möter samhället och handeln med full kraft. Förutom de utmaningar som följer av det skapas även möjligheter för företagen att använda sig av olika digitala lösningar för att utveckla verksamheten. Ett område på framfart är hur varuutprovning i detaljhandeln kan ske på ett effektivare sätt.

Vad händer när Amazon kommer?

Välkommen på frukostseminarium:

 
Digitalisering och e-handel har snabbt förändrat förutsättningarna för den svenska handeln och på bara några år har tillväxten i handeln flyttats från butiksledet till nätet. En annan förändring digitaliseringen bidrar med är en internationalisering av handeln med en helt ny konkurrens som följd. Världens högst värderade företag, Amazon, har förändrat de marknader man slagit sig in på och ryktet om en fullskalig etablering i Sverige har florerat under det senaste året.

Handeln som tillväxtmotor - Stockholm

 – Vilka regionala spridningseffekter har en ökad handel?

Näringspolitiken i Europa riktas idag främst mot tillverkningsindustrin, och även i den vetenskapliga litteraturen är det vanligt att beslutsfattarna rekommenderas att stödja tillverkningsföretag snarare än företag i andra branscher. Stöden motiveras ofta med att investeringar i tillverkningsindustrin är förknippade med positiva överspillningseffekter till andra företag inom regionen, medan detta inte i lika hög utsträckning skulle varit fallet om stödet istället hade givits till andra branscher som exempelvis handeln.

En ’grönare’ handel? - Stockholm

KRAV-certifiering och dess inverkan på livsmedelsbutiken

Att ha en hållbar organisation är viktigt och kan vara avgörande för att nå lönsamhet för företagen då frågor om hållbarhet och miljö blir allt viktigare för dagens konsumenter. Företagen arbetar också mer aktivt med dessa frågor än någonsin tidigare. Detta syns bland annat på företagens intensifierade arbete med butikscertifiering.