Referenser

Vi arbetar med många olika typer av uppdrag – konsekvens- och etableringsanalyser, trendstudier, imagemätningar, varumärkesutveckling, turistekonomiska mätningar och samhällsekonomisk analys för att nämna några. Likaså har vi kunder från många områden, exempelvis detaljhandelsföretag, branschorganisationer, kommuner, turistorganisationer och fastighetsägare. För att ge en tydligare bild visar vi här några exempel på genomförda uppdrag.

Imagemätning - Stockholm Convention Bureau

Hur står sig Stockholm i konkurrensen med andra mötesstäder.

Utveckla Stockholm som mötesdestination och ta marknadsandelar på den internationella mötesmarknaden.

Lösning

Rapport baserad på: Jämförande webbenkät med utvärderingsfrågor genomfördes efter intressanta möten och kongresser i Stockholm

Se resultatet

Stockholm Convention Bureau

Input till strategiskt arbete för att utveckla Stockholm, förbättra stadens image och positionering på den internationella mötesmarknaden.

Destinationsutveckling

Tillbaka

Butiksutveckling - Indiska

Upplevs Indiska och deras butiker som lustfyllda av huvudmålgrupperna?

Få en bra inblick i kundernas attityder till butiksmiljön och varumärket

Lösning

Fokusgrupper i butik med huvudmålgrupperna för att identifiera förbättringsområden samt intern workshop med Indiska

Se resultatet

Indiska

Tio slutsatser om hur Indiska uppfattas av de tre huvudmålgrupperna jämfördes med Indiskas egen analys och en konkret handlingsplan togs fram i samarbete med kunden

Handelsutveckling

Tillbaka

Etableringsguide

Vilka kommuner och regioner är bra etableringsorter?

Att analysera och rekommendera ett antal framtida etableringsorter

Lösning

Ett avancerat analysverktyg för etableringsbeslut framställdes för att kunna rekommendera de mest och minst attraktiva etableringsorterna samt rekommendera tänkbara etableringslägen för butiker

Se resultatet

Strategiskt beslutsunderlag för val av ort och läge vid etableringar

Underlag för argumentation mot fastighetsägare, kommuner och franchisetagare eller butikschefer

Handelsutveckling

Tillbaka

Handelspolicy - Halmstad kommun

Hur kan detaljhandeln i Halmstad utvecklas?

Kartläggning och bedömning av detaljhandeln i Halmstad kommun samt underlag och rekommendation till en detaljhandelspolicy

Lösning

Nuläges- och omvärldsanalys (bland annat med hjälp av S-meter). Konsumentundersökning. Utformning av underlag för handelspolicy

Se resultatet

Halmstad kommun

Strategisk input i beslut om hur handeln i de befintliga områdena City, Flygstaden och Eurostop ska utvecklas samt vilken ställning som ska tas till nya handelsområden

Handelsutveckling

Tillbaka

Trendstudie - PwC

Hur påverkar fem globala megatrender detaljhandeln?

Ge PwC "thought leadership" inom detaljhandel, inkl kunskapsmarknads- och mediegenomslag

Lösning

Rapport baserad på: Intervjuer med trendsättare, konsumentundersökning, enkät till beslutsfattare

Se resultatet

PwC

Rapporten har avnänts i PwC:s marknadsföring

Frukostseminarium med kunder

Medialt genomslag artiklar i Dagens Industri och Dagens Handel

Konsumentbeteende

Tillbaka

Sänkt restaurangmoms - SHR

Hur ska SHR få gehör för sitt krav om sänkt restaurangmoms?

Ett kunskapsmaterial att presentera för politiker i Almedalen. Medialt genomslag.

Lösning

En samhällekonomiskt tung rapport med avancerade beräkningar för påverkan på sysselsättningen

Se resultatet

SHR

Rapporten presenterades i Almedalen och i pressmeddelande

Rapporten användes i SHR:s interna lobbyarbete

I budgeten för 2012 sänks restaurangmomsen

Samhällsekonomisk analys

Tillbaka

Arenans betydelse - Uppsala Konsert & Kongress

Hur kunde UKK argumentera lämpligast för sin ifrågasatta verksamhet?

Hårda fakta och mjuka värden för att stärka UKK:s legitimitet

Lösning

Fem turistekonomiska mätningar, djupintervjuer med nyckelpersoner, webbenkät.

Se resultatet

Uppsala Konsert & Kongress

Seminarium i Uppsala

Trycksak

Medialt genomslag i TV, radio och tidningar

Mest positiva uppmärksamheten någonsin

Turistekonomisk analys

Tillbaka

Avenyns positionering - Wallenstam

Förlorar Avenyn i Göteborg status som ledande prestigeetablering?

Att utvärdera svenskarnas bild av Avenyn och identifiera nuvarande image och positionering i förhållande till några andra stråk i Göteborg

Lösning

HUI Research:s positioneringsmodell applicerades i samband med tre konsumentstudier för att ta fram en åtgärdsplan med rekommendationer

Se resultatet

Wallenstam

Strategisk input i arbetet med att utveckla Avenyns attraktivitet. Argumentation gentemot befintliga hyresgäster, potentiella nya hyresgäster samt staden.

Varumärkesutveckling

Tillbaka

Kuponger och försäljning - Kuponginlösen

Hur mycket extra försäljning bidrar kuponger med?

Ta fram kunskapsmaterial som kunde användas i marknadsföring och försäljningsarbete

Lösning

Med hjälp av experimentmetoden isolerades försäljningseffekten av kuponger i butik.

Se resultatet

Kuponginlösen

Publicitet i branschpress

Ett flertal kundseminarier

Experiment

Tillbaka

Handelsbarometern - Svensk Handel

Hur kunde Svensk Handel bli synliga i debatten?

Nå ut i media med regelbundna utspel

Lösning

Handelsbarometern - en återkommande temperaturmätning av detaljhandeln

Se resultatet

Svensk Handel

Handelsbarometern skapar återkommande publicitet åt Svensk Handel

Index

Tillbaka

Se fler lösningar?

Navigera genom att dra i reglaget
eller klicka på en bild.

Enjoy!

Imagemätning

Butiksutveckling

Etableringsguide

Handelspolicy

Trendstudie

Sänkt restaurangmoms

Arenans betydelse

Avenyns positionering

Kuponger och försäljning

Handelsbarometern